CSS3扁平风格价格表样式特效代码

创客云


CSS3扁平风格价格表样式代码是一款精美好看的扁平化设计CSS3价格表特效,该价格表基于Bootstrap网格系统来进行布局,通过简单的css3代码来美化价格表,样式非常的时尚。

 1. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap-grid.min.css" />
 2. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css">
 3. <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
 4. <script src="http://cdn.bootcss.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
 5. <div class="demo" style="background:#c0bfbf;padding: 1em 0;">
 6.   <div class="container">
 7.     <div class="row">
 8.       <div class="col-md-3 col-sm-6">
 9.         <div class="pricingTable">
 10.           <div class="pricingTable-header">
 11.             <h3 class="heading">Standard</h3>
 12.             <span class="price-value">
 13.               <span class="currency">$</span> 10
 14.               <span class="month">/mo</span>
 15.             </span>
 16.           </div>
 17.           <div class="pricing-content">
 18.             <ul>
 19.               <li>50GB Disk Space</li>
 20.               <li>50 Email Accounts</li>
 21.               <li>50GB Monthly Bandwidth</li>
 22.               <li>10 Subdomains</li>
 23.               <li>15 Domains</li>
 24.             </ul>
 25.             <a href="#" class="read">sign up</a>
 26.           </div>
 27.         </div>
 28.       </div>
 29.       <div class="col-md-3 col-sm-6">
 30.         <div class="pricingTable">
 31.           <div class="pricingTable-header">
 32.             <h3 class="heading">Business</h3>
 33.             <span class="price-value">
 34.               <span class="currency">$</span> 20
 35.               <span class="month">/mo</span>
 36.             </span>
 37.           </div>
 38.           <div class="pricing-content">
 39.             <ul>
 40.               <li>60GB Disk Space</li>
 41.               <li>60 Email Accounts</li>
 42.               <li>60GB Monthly Bandwidth</li>
 43.               <li>15 Subdomains</li>
 44.               <li>20 Domains</li>
 45.             </ul>
 46.             <a href="#" class="read">sign up</a>
 47.           </div>
 48.         </div>
 49.       </div>
 50.       <div class="col-md-3 col-sm-6">
 51.         <div class="pricingTable">
 52.           <div class="pricingTable-header">
 53.             <h3 class="heading">Premium</h3>
 54.             <span class="price-value">
 55.               <span class="currency">$</span> 30
 56.               <span class="month">/mo</span>
 57.             </span>
 58.           </div>
 59.           <div class="pricing-content">
 60.             <ul>
 61.               <li>70GB Disk Space</li>
 62.               <li>70 Email Accounts</li>
 63.               <li>70GB Monthly Bandwidth</li>
 64.               <li>20 Subdomains</li>
 65.               <li>25 Domains</li>
 66.             </ul>
 67.             <a href="#" class="read">sign up</a>
 68.           </div>
 69.         </div>
 70.       </div>
 71.       <div class="col-md-3 col-sm-6">
 72.         <div class="pricingTable">
 73.           <div class="pricingTable-header">
 74.             <h3 class="heading">Extra</h3>
 75.             <span class="price-value">
 76.               <span class="currency">$</span> 40
 77.               <span class="month">/mo</span>
 78.             </span>
 79.           </div>
 80.           <div class="pricing-content">
 81.             <ul>
 82.               <li>80GB Disk Space</li>
 83.               <li>80 Email Accounts</li>
 84.               <li>80GB Monthly Bandwidth</li>
 85.               <li>25 Subdomains</li>
 86.               <li>30 Domains</li>
 87.             </ul>
 88.             <a href="#" class="read">sign up</a>
 89.           </div>
 90.         </div>
 91.       </div>
 92.     </div>
 93.   </div>
 94. </div>
 95. <div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
 96. </div>
演示地址 免费下载
本文由 CityMall 整理发布如需转载,请注明出处:https://www.22vd.com/60107.html
云模板

发表评论