Javascript 手机商品放大展示轮播特效代码

创客云


js手机商品放大展示特效是一款商品图片放大镜预览代码,带左右按钮和缩略图切换。通过js默认设置好缩略图和大图,悬停大图放大镜展示特效。适用于各大商城网站商品图片展示代码。可以通过对小图的索引值间接索引来控制大图的切换; 在利用鼠标进入以及移动实现放大镜的效果。鼠标放到图片自动显示大图,支持局部放大特效,很不错的特效代码。

 1. <link type="text/css" href="css/style.css" rel="stylesheet" />
 2. <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
 3. <div class="box">
 4.   <a href="javascript:;" class="phone-display"></a>
 5.   <div class="bottom-nav clearfix">
 6.     <div class="tab-btn btn-left">
 7.       <i class="shift-icon">
 8.         <span></span>
 9.       </i>
 10.     </div>
 11.     <div class="tab-btn btn-right">
 12.       <i class="shift-icon">
 13.         <span></span>
 14.       </i>
 15.     </div>
 16.     <div class="bottom-center-nav">
 17.       <ul class="small-img-ul">
 18.       </ul>
 19.     </div>
 20.   </div>
 21. </div>
演示地址 免费下载
本文由 CityMall 整理发布如需转载,请注明出处:https://www.22vd.com/60227.html
云模板

发表评论